ENTH

News

TTA มอบรถวีลแชร์ให้ผู้พิการ

Back Aug 10, 2018

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดย นายสมชาย อภิญญานุกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การสนับสนุน“โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ของมูลนิธิคนพิการไทย โดยมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิก มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปมอบต่อให้คนพิการไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น