ENTH

News

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา: ปลูกปะการัง

Back Aug 10, 2018

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ร่วมกับ กลุ่มอาสาบ้านดิน และมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกปะการังขึ้น โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากบริษัทในกลุ่ม TTA ร่วมประกอบแปลงขยายพันธ์ปะการังด้วยท่อพีวีซี พร้อมร่วมปลูกปะการังบริเวณพื้นที่ของวัดช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกรักษ์ในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแนวปะการังที่เสียหาย ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรมปลูกปะการังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่กลุ่มบริษัท TTA ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “คืนกำไรสู่สังคม – Give Back to Society”

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ ความจำเป็นในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง และการอนุรักษ์และเพาะปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซีสำหรับพยาบาลของสัตว์ทะเล