การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการประเมินดังนี้

 1. การระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ
  บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญทั้งสิ้น 14 ประเด็น จากการรวบรวมแนวโน้มความยั่งยืนของโลก และประเด็นที่บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่ม รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกลุ่มบริษัท
 2. การจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญ
  การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ (Materiality Prioritization) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality Assessment) ตามมาตรฐานของ GRI เพื่อสร้างทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ว่าจะตอบสนองต่อประเด็นที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้หรือไม่ รวมทั้งเพื่อรับทราบมุมมองและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมากำหนดเป็นเนื้อหาในการรายงานความยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญนี้ โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่มจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานของ บริษัทฯ เข้าร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญและจัดทำแผนผังสรุปประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Matrix) เพื่อระบุความสำคัญของแต่ละประเด็นจากกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
 3. การตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ
  คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อประเด็นที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติประเด็นดังกล่าว เพื่อทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 4. การทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญ
  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการติดตามการบริหารจัดการประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการรายงาน โดยจะมีการติดตามการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียมาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญในแผนผังสรุป ก่อนที่จะนำไปผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ โดยประเด็นด้านความยั่งยืนเหล่านี้ มีระดับความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป โดยประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กรให้ความสำคัญมาก ได้แก่ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ