หลักเกณฑ์การรายงาน

สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีขอบเขตการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมครอบคลุมข้อมูลของบริษัทฯ และ 3 หน่วยธุรกิจเป็นหลักได้แก่ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (โทรีเซน ชิปปิ้ง) (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ) บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (PHC) (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) และบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (AIM) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ) โดยมีการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลของกลุ่มธุรกิจอื่นปรากฏในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทุกหน่วยธุรกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการรายงานให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของมาตรฐาน GRI แบบทางเลือกหลัก (Core Option) รวมถึงตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food Processing Sector Supplement) นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลให้ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs และรายงานข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามแบบประเมิน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไปโดย ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารอรกานต์ ชั้น 7 เลขที่ 26/26-27 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2250-0569
Email: COR@thoresen.com