ผู้มีส่วนได้เสีย
ของ TTA

ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
 • พนักงาน
 • ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
คู่ค้า
 • ชุมชน
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • สื่อมวลชน
 • สมาคมอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ TTA

1
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
(Primary Stakeholders)
ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน ชุมชนโดยรอบถิ่นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ TTA ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2
ผู้มีส่วนได้เสียรอง
(Secondary Stakeholders)
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทางอ้อม โดยเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน สภาอุตสาหกรรม

กรอบการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
เป้าหมาย
 • เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 • มีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 • การจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และจัดเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งในระยะสั้น และความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
 • ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง
 • การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ความมั่นใจต่อบริษัทฯ และการลงทุน
 • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
 • การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับตามกฎระเบียบ
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
 • สื่อสารผลการดำเนินงานผ่านแบบ 56-1 One Report
 • ติดต่อผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 • รายงานผลประกอบการฉบับย่อผ่านวารสารนักลงทุนสัมพันธ์ไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • เข้าร่วม Opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาสละ1 ครั้ง
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่องบการเงินผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • กิจกรรมพบปะนักลงทุนรายไตรมาส
 • การเยี่ยมชมกิจการ
 • เปิดช่องทางในการสื่อสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล โทรศัพท์ และอื่นๆ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
ตัวอย่างของประเด็น
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
 • การลงทุนในธุรกิจต่างๆ
 • การมีผลประกอบการที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจ
ลูกค้า
เป้าหมาย
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายมิติรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า บริการและวิธีการขอคำปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • รับทราบแนวโน้มของสินค้า และเทคโนโลยีใหม่
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • แบบประเมินความพึงพอใจหลังการขาย
 • รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย อาทิ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า (Call Center) โทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล
ตัวอย่างของประเด็น
 • คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
พนักงาน
เป้าหมาย
 • เข้าใจความต้องการของพนักงานและอำนวยความสะดวก เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงส่งเสริม การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • สื่อสารทิศทางและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานรับทราบความเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนต่างๆ ที่เป็นธรรม รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและได้รับการดูแลด้านอาชีวอนามัย ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้แนวโน้มและเรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • จัดให้มีช่องทางให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
 • ระบบ I-CONNECT อำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
 • การประเมินผลการทำงานอย่างเป็นธรรม
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • พนักงานได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในบริษัทเท่ากับศูนย์
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ และระบบออนไลน์ภายในบริษัทฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (Whistleblower)
 • Intranet We-Connect Letter อีเมล คลิปวิดีโอ กรุ๊ปแชทของพนักงานบริษัทฯ
 • กิจกรรม CEO Coffee Talk
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปีของพนักงาน และกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 • การประเมิน MAX Evaluation
ตัวอย่างของประเด็น
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน
คู่ค้า
เป้าหมาย
 • สร้างคุณค่าต่อการดำเนินงานของคู่ค้า
 • สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของคู่ค้า
 • สนับสนุนให้คู่ค้ามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ เพื่อให้การทำงานปลอดภัย
 • การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • สนับสนุนองค์ความรู้การดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับการดำเนินงานของคู้ค้า และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
 • แบ่งปันองค์ความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของคู่ค้า
 • สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
 • จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า และดำเนินการเพิ่มศักยภาพคู่ค้า เช่น การตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ
 • รักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ร่วมกัน
 • ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานและความคาดหวัง
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท
 • คู่ค้าได้รับความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
 • สื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (Whistleblower) ของบริษัทฯ
 • แบบประเมินคุณภาพของคู่ค้า
 • งานพบปะและสัมมนาประจำปี
ตัวอย่างของประเด็น
 • สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
 • การส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้า
ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน
เป้าหมาย
 • เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 • มีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 • การจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล
 • การแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ความมั่นใจต่อบริษัทฯ และการลงทุน
 • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การเยี่ยมชมกิจการ
 • โทรศัพท์ อีเมล
ตัวอย่างของประเด็น
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด
 • ความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา
 • การไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ชุมชน สังคม
เป้าหมาย
 • เคารพสิทธิชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม
 • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • เป็นคู่คิด ให้คำปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ โดยใช้ศักยภาพของบริษัทฯ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชน และสังคม
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สังคม
 • ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในพื้นที่
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (Whistleblower) ของบริษัทฯ
 • โทรศัพท์ อีเมล
ตัวอย่างของประเด็น
 • การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
นักวิเคราะห์การลงทุน
เป้าหมาย
 • เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • สนับสนุนข้อมูลตามที่นักวิเคราะห์การลงทุนต้องการ
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล
 • เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์การลงทุนสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรง
 • การแจ้งข่าวสารแก่นักวิเคราะห์การลงทุนผ่านทางเว็บไซต์บริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ความมั่นใจต่อบริษัทและการลงทุน
 • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส
 • การเยี่ยมชมกิจการ
 • เปิดช่องทางในการสื่อสาร ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล โทรศัพท์ และอื่นๆ
ตัวอย่างของประเด็น
 • การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การมีผลประกอบการที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจ
หน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย
 • เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส และเป็นเลิศ
 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและนำเสนอแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ภาครัฐนำไปเผยแพร่
 • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟัง ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ
 • จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านต่างๆ
 • ลดเวลาในการตรวจประเมินซ้ำ ในกรณีที่บริษัทดำเนินการไม่ถูกต้อง อีกทั้งได้รับแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • แบบ 56-1 One Report
 • รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ตัวอย่างของประเด็น
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง
 • การดูแลและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
 • การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
สื่อมวลชน
เป้าหมาย
 • เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล
 • เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง
 • การแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ความมั่นใจต่อบริษัทและการลงทุน
 • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • โทรศัพท์ อีเมล
 • การพบปะประจำปีของฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
ตัวอย่างของประเด็น
 • การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
สมาคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
 • เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส และเป็นเลิศ
 • ให้ความร่วมมือ และนำเสนอแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ
 • สร้างการมีส่วนร่วม และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี
 • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟัง ความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
 • จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับสมาคมอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสมาคมอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านต่างๆ
 • ลดเวลาในการตรวจประเมินซ้ำ ในกรณีที่บริษัทดำเนินการไม่ถูกต้อง อีกทั้งได้รับแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 • โทรศัพท์ อีเมล
ตัวอย่างของประเด็น
 • การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด