คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ขึ้น โดยแต่งตั้งจากกรรมการผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นครอบคลุมถึงการกำหนดหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอาไว้ เช่น การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Group) มาจากระดับผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มธุรกิจขึ้น เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง