การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เป้าหมายของการดำเนินงาน บริษัทฯ จะจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้า และหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้า
ผลการดำเนินงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และได้ดำเนินการสื่อสารไปยัง คู่ค้าของบริษัทฯ โดยมีคู่ค้าลงนามรับทราบในจรรยาบรรณ คู่ค้าแล้วทั้งสิ้นร้อยละ 40 และในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้คู่ค้าของบริษัทฯ ลงนามรับทราบมากกว่าร้อยละ 50
บริษัทที่ดำเนินการ TTA
การจัดหาวัตถุดิบ
เป้าหมายของการดำเนินงาน การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์กระดาษจากแหล่งป่าปลูกในอัตราที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 และตั้งเป้าเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 100 ภายในปี 2565
แนวทางการดำเนินงาน ประเมินและตรวจสอบคู่ค้าถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบของบรรจุภัณฑ์กระดาษต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน จากสภาควบคุมป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) โครงการสำหรับการเทียบเคียงการรับรองป่าไม้ (Program for the endorsement of Forestry Certification: PEFC) หรือการรับรองความริเริ่มด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forestry Initiative: SFI)
ผลการดำเนินงาน เริ่มการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์กระดาษจากแหล่งป่าปลูกในปี 2564
บริษัทที่ดำเนินการ PHC
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
เป้าหมายของการดำเนินงาน
 • ส่งมอบอาหารที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดของร้านอาหารทุกสาขา ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ตรวจสอบแหล่งที่มา ห่วงโซ่การผลิต รวมถึงกระบวนการจัดส่ง ขั้นตอนการปรุงอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ ไปจนถึงการส่งมอบอาหารมื้ออร่อยที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยสู่ลูกค้าทุกคน
 • ลดจำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้าจากปี 2563
 • พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยของอาหาร และคู่ค้าทุกรายต้องได้รับการตรวจสอบผ่านมาตรฐานที่แบรนด์กำหนด
แนวทางการดำเนินงาน
 • ฝ่ายประกันคุณภาพติดตามให้ทุกสาขาของร้านอาหารได้รับการตรวจมาตรฐานตามเงื่อนไขของเจ้าของเฟรนไชส์ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายของความปลอดภัยอาหาร
 • กรณีมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทางสาขาต้องทำการแก้ไขพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกร่วมกับทางฝ่ายประกันคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน
 • ทุกสาขาของร้านพิซซ่า ฮัท ได้รับการตรวจมาตรฐานครบตามเงื่อนไขจาก ผู้ตรวจสอบภายนอกที่ทางเจ้าของเฟรนไชส์กำหนด
 • พบข้อร้องเรียนของลูกค้าในปี 2564 จำนวน 282 ข้อร้องเรียน ซึ่งลดลงจาก 416 ข้อร้องเรียน ในปี 2563 จากทุกสาขาทั่วประเทศ
 • พนักงานได้รับการอบรมความปลอดภัยอาหารร้อยละ 100 และคู่ค้าจำหน่ายวัตถุดิบผ่านการตรวจสอบและรับรองร้อยละ 100
บริษัทที่ดำเนินการ PHC
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
เป้าหมายของการดำเนินงาน สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากร เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการแก่ลูกค้า สร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ และ การบริการ
แนวทางการดำเนินงาน
 • นำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคล (Personalization) เพื่อสร้างกิจกรรมในเรื่องการส่งเสริมการขายให้ถูกหลักและตรงต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด จนถึงวางแผนงานด้านการตลาด และการขายได้อย่างเหมาะสม
 • ทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือทาง SMS เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ผลักดันการทำงาน และแผนงานให้ไปในทิศทางเพื่อเน้นย้ำเรื่องระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ตลอดปี 2565 เพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
บริษัทที่ดำเนินการ PHC
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
เป้าหมายของการดำเนินงาน
 • บริษัทฯ จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตภายในปี 2564
 • พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันภายหลังการอบรม โดยได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90
แนวทางการดำเนินงาน
 • ดำเนินการออกนโยบายและมาตรการอื่นๆ เช่น นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และบังคับใช้กับทุกแผนกในองค์กร รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุกบริษัท และสื่อสารนโยบายดังกล่าว ผ่านระบบ Intranet สำหรับพนักงาน และอีเมล สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รวมถึงคู่ค้าของบริษัทให้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกรณีมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า ต้องทำการแก้ไขพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกร่วมกับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน คอยตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ รวมทั้งมีการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดทำวีดีโอคลิปของผู้บริหารเผยแพร่ในองค์กร รวมทั้งการจัดทำสติกเกอร์ “No Corruption” ให้กับพนักงานโดยเดินแจกถึงโต๊ะทำงานของทุกคน มีการจัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้รับทราบและเข้าใจนโยบายของบริษัท
 • วางแผนที่จะจัดอบรมให้กับพนักงานปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้หลังจากอบรมดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้เข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ซึ่งหากมีพนักงานยังไม่เข้าใจในประเด็นใด บริษัทฯ จะทำการจัดการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวต่อไป
ผลการดำเนินงาน
 • บริษัทฯ และ PHC ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตามลำดับ
 • พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายหลังการอบรม โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.85
บริษัทที่ดำเนินการ TTA และ PHC

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
เป้าหมายของการดำเนินงาน พนักงานเข้ารับการอบรมนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานมากกว่าร้อยละ 80
แนวทางการดำเนินงาน บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถของบริษัทฯ รวมทั้งมีการยกตัวอย่างกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตนมายิ่งขึ้น การอบรมจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ และดำเนินการแบ่งรอบการอบรมตามความเหมาะสมของพนักงานแต่ละหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อพนักงานในการเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ยังได้มีการจัดทำแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานอีกด้วย
ผลการดำเนินงาน พนักงานเข้ารับการอบรมนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ร้อยละ 85 และผลการทดสอบภายหลังการอบรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.85
บริษัทที่ดำเนินการ TTA และ PMTA ส่วนสำนักงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายของการดำเนินงาน โทรีเซน ชิปปิ้ง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความสามารถ มีศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 15 หลักสูตรตลอดทั้งปี 2564
แนวทางการดำเนินงาน
 • บริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานคนประจำเรือ โดยการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่ตรงกับสายงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่พนักงานคนประจำเรือ รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนาด้านตำแหน่งงาน สวัสดิการ รวมไปถึงกิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานคนประจำเรือ เพื่อส่งเสริมทั้งด้านทักษะการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร
 • บริษัทมีแผนกฝึกอบรมลูกเรือ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญของพนักงานคนประจำเรือ โดยการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ตรงกับสถานการณ์และข้อกำหนดสากล รวมถึงมีการประเมินและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดำเนินงาน ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้มีการจัดทำหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำเรือผ่านระบบ Zoom และหลักสูตร E-Learning เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสามารถจัดการอบรมได้มากกว่า 15 หลักสูตรตลอดทั้งปี 2564 ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานประจำเรือที่สำคัญ มีดังนี้ หลักสูตรขั้นตอนการใช้บังเกอร์ & คาปูชิโน่เอฟเฟค (Bunker Procedure & Cappuccino Effect), หลักสูตร NS Enterprise หลักสูตรการทำความสะอาดห้องเก็บสัมภาระ (Cargo Hold Cleaning), หลักสูตรการละเมิดลิขสิทธิ์และการโจรกรรมอาวุธ (Piracy and Armed Robbery), หลักสูตรคู่มือความปลอดภัยการโหลดคอนเทนเนอร์ (Container Loading Guide and Safety), หลักสูตร PSC Awareness, หลักสูตรแผนภูมิอิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูล (Electronic Chart and Information System (EDIS)), หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment), หลักสูตร IMO 2563 กำมะถันต่ำ (IMO 2020 Low Sulphur Cap), หลักสูตรการทอดสมอที่ปลอดภัย (Safe Anchoring (SA)), หลักสูตรการตรวจสอบเหตุการณ์และการวิเคราะห์สาเหตุ (Incidents investigation and root causes analysis), หลักสูตรการสร้างตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Safety Awareness), หลักสูตรประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (The International Safety Management Code (ISM Code)), หลักสูตรคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System Manual (SMS)), หลักสูตรประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)), หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer), หลักสูตรเทคนิควิศวกรรมทางทะเล (Marine Engineering Techniques), หลักสูตรการจัดการเรือ (ทีมสะพาน 3 วัน) Ship Handling (Bridge Team 3 days), หลักสูตรน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือเดินทะเล (Marine Lubricating Oil Training), หลักสูตรสร้างความคุ้นเคยกับเรือ (Shipboard Familiarization)
บริษัทที่ดำเนินการ โทรีเซน ชิปปิ้ง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป้าหมายของการดำเนินงาน รายงานอุบัติเหตุของบริษัทฯ เท่ากับ 0 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงาน
 • ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานมีการตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน
 • กิจกรรม 5 ส ประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มุ่งการนำไปสู่พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานและมุ่งไปสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์
ผลการดำเนินงาน ในปี 2564 รายงานอุบัติเหตุของบริษัทฯ เท่ากับ 0 ครั้ง
บริษัทที่ดำเนินการ TTA
การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน
เป้าหมายของการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท TTA จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน และสังคมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท TTA เชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจระดับประเทศ กลุ่มบริษัทจึงหาโอกาสในการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชนอยู่ตลอด ทั้งการดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ รวมถึงการช่วยเหลือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น
ผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท TTA จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมครอบคลุมด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และด้านการบรรเทาทุกข์และ สาธารณกุศลรวมทั้งสิ้น 26 กิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
บริษัทที่ดำเนินการ กลุ่มบริษัท TTA

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการพลังงาน
เป้าหมายของการดำเนินงาน การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop), โรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ/ของเหลือใช้ต่างๆ ให้ได้ปีละ 1 เมกะวัตต์ ในระยะแรก (เริ่มปี 2564) และจะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จนกว่าจะครบเป้าหมาย 5 เมกะวัตต์ในปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น พร้อมกับและลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลลง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แนวทางการดำเนินงาน
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) เพิ่มขึ้น โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในการจัดสร้างโครงการโซล่า รูฟทอฟ บนพื้นที่ของลูกค้า และขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
 2. จัดหาโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าจากขยะและของเหลือใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า และยังช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะให้แก่ชุมชนอีกด้วย
ผลการดำเนินงาน มีโครงการลงทุนจำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 34.51 ล้านบาท กำลังการผลิต 1.29 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 2 โครงการบริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนก่อสร้างในช่วงไตรมาส 3 ของ ปี 2564 และคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้ในต้นปี 2565 ซึ่งหากเริ่มมีการจำหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว จะทำให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
บริษัทที่ดำเนินการ UMS
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมายของการดำเนินงาน โทรีเซน ชิปปิ้ง ยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด บริษัทมีนโยบายและมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในทุกพื้นที่ที่เรือขนส่งสินค้าของบริษัทให้บริการ โดยกำหนดเป้าหมายรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยยึดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลอย่างเคร่งครัด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ จากเรือภาคผนวกที่ 6 (MARPOL Annex VI) ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับ เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ จัดทำขึ้นในกรอบของ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO: International Maritime Organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม รวมถึงสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
แนวทางการดำเนินงาน โทรีเซน ชิปปิ้ง มีการดำเนินงานโดยยึดหลักเกณฑ์ตามกฎระเบียบข้อบังคับของ IMO อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีหน่วยงาน Marine Department ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจัดการที่สำคัญ ดังนี้
 • ใช้ซอฟแวร์ IMO Data Collection System (DCS) เพื่อบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือทุกลำ เพื่อวางแผนการเดินเรือในโหมด ECO ซึ่งช่วยลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IMO อย่างเคร่งครัดโดยเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาที่มีกำมะถันต่ำ (LSFO) เพื่อลดปริมาณกำมะถันในเชื้อเพลิงที่เรือใช้ (Sulfur Cap 2020)
ผลการดำเนินงาน สามารถลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ใด้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ตามข้อกำหนดใหม่ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
บริษัทที่ดำเนินการ โทรีเซน ชิปปิ้ง
การจัดการน้ำและน้ำเสีย
เป้าหมายของการดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน โรงงานของบาคองโคซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PMTA มีอัตราการบำบัดสูงสุด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วถึงจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบสาธารณะ กากตะกอน (Sludge) ซึ่งได้จากการบำบัดจะถูกนำมาใช้ใหม่ในกระบวนการการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากสารเคมีที่เหลืออยู่ โดยขีดความสามารถของโรงงานบำบัดน้ำเสียของบาคองโคนั้นดีกว่าที่นิคมอุตสาหกรรม Phu My I กำหนดเอาไว้และดีกว่ามาตรฐานตามกฎหมายของประเทศเวียดนามในการบำบัดสารเจือปน
บริษัทที่ดำเนินการ PMTA
เป้าหมายของการดำเนินงาน โทรีเซน ชิปปิ้ง ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ สภาวะโลกร้อน ภาวะภัยแล้ง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ไม่เหมาะสม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานรวมไปถึงยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียอีกด้วย โดยการดำเนินงานของบริษัทยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด
แนวทางการดำเนินงาน บริษัทมีหน่วยงาน Technical Department ที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทะเลระหว่างประเทศ และจัดทำแผนในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการดำเนินงานด้านการจัดการที่สำคัญดังนี้
 • บริษัทมีการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำอับเฉาเรือ (BWT) บนเรือครบทั้ง 24 ลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2563 ซึ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีนี้จะช่วยทำลายสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ติดมากับน้ำอับเฉาเรือให้หมดไปก่อนปล่อยลงสู่ทะเล
 • กำหนดมาตรการลดการปล่อยของเสียที่เกิดจากคราบน้ำมันปนเปื้อน โดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำมัน (Oily Water Separator) เพื่อกรองน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเล โดยเรือ ทุกลำจะมีเครื่องกรองน้ำมันติดตั้งไว้ และมีการใช้ระบบกรองน้ำมันออกจากน้ำเสียทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการกรองน้ำมันแล้ว ก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนทิ้งลงสู่ทะเล และเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทะเล
ผลการดำเนินงาน บริษัทยังคงมุ่นมั่นในการรักษามาตรฐานด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย โดยยังคงรักษาระดับปริมาณน้ำมันที่เหลือปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียที่จะปล่อยสู่ทะเลให้น้อยกว่าร้อยละ 15 ppm ตามเกณฑ์ที่กำหนด และสืบเนื่องจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ทำให้ โทรีเซน ชิปปิ้ง ได้รับใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน หรือ International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) จากการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
บริษัทที่ดำเนินการ โทรีเซน ชิปปิ้ง
การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์
เป้าหมายของการดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน บาคองโคซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PMTA ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาที่มีใบรับรองเพื่อดำเนินการจัดการของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายอันเกิดจากการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม และยังมีการวางระบบการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลการปล่อยของเสียในอากาศ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซต่างๆ จะถูกควบคุมตลอด 24 ชั่วโมงโดยระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
ในปี 2564 บาคองโคได้นำน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้วกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ซึ่งทำให้ต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงลดลง และยังช่วยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
บริษัทที่ดำเนินการ PMTA
เป้าหมายของการดำเนินงาน โทรีเซน ชิปปิ้ง มุ่งเน้นในการจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำแผนการจัดการขยะเพื่อจัดเก็บและลดปริมาณขยะบนเรืออย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียบนเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อตกลง MARPOL และช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน
แนวทางการดำเนินงาน บริษัทได้มีแผนการดำเนินงานโดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ โดยการจัดทำ “โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการก่อพลาสติกของบริษัท” โดยบริษัทมีการจัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานเรือ และพนักงานที่สำนักงาน ได้ทราบถึงผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการช่วยรักษ์โลก เช่น การใช้ถุงผ้า การแยกขยะ การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 และต่อเนื่องมาในปี 2564
ผลการดำเนินงาน โทรีเซน ชิปปิ้ง ได้รับประกาศนียบัตรจาก Shore Facility ซึ่งเป็นการยืนยันว่า บริษัทได้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 กองเรือโทรีเซน ชิปปิ้ง ยังคงดำเนินการ “โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการก่อขยะพลาสติกของบริษัท” อย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บแยกขยะประเภทพลาสติก โดยมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบ ส่งผลให้ปริมาณขยะประเภทพลาสติกที่ใช้บนเรือลดลง จากปี 2563 โดยปริมาณขยะประเภทพลาสติกลดลงจาก 128.5 ลูกบาศก์เมตร เหลือเพียง 114.2 ลูกบาศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 11
บริษัทที่ดำเนินการ โทรีเซน ชิปปิ้ง