TTA คว้าคะแนน CG "ดีเลิศ" ระดับ 5 ดาว

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA โชว์ศักยภาพเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ โดยได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG) ต่อต่อกันเป็นปีที่ 3 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของ TTA ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance- ESG) อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม (Zero Tolerance)

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 มีการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯได้นำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์สื่อสารทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้าง ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  • TTA ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
  • TTA ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
เมอร์เมด มาริไทม์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทของดัชนีการกำกับดูแลและความโปร่งใสของสิงคโปร์ (Singapore Governance and Transparency Index: SGTI) ประจำปี 2562 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลเสมอมา
องค์กรที่ปรึกษาอิสระด้านการเดินเรือ Liengaard & Roschmann ได้รายงานผลการดำเนินงาน Vesselindex ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ทำการสำรวจบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 25 บริษัท เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าดีที่สุดประจำปี 2563 ซึ่งผลปรากฎว่าโทรีเซน ชิปปิ้ง คว้าอันดับที่ 2 มาครองได้ ทั้งยังเป็นบริษัทเดียวที่สามารถครองตำแหน่งอยู่ใน Top 5 ของโลกติดต่อกันได้ 3 ปีซ้อน
รางวัลบริษัทชั้นนำที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย(Asia's Most Influential Companies)
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) 2017 ในสาขา Social Empowerment
AREA 2017 (178 Kb)
Thai Institute of Directors Association
ASIAMONEY Award