นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายคทารัฐ สุขแสวง

นายคทารัฐ สุขแสวง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ กรรมการ
นายซิกมันต์ สตรอม

นายซิกมันต์ สตรอม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอะโกรและโลจิสติกส์
นายวินเซ็นต์ เซียว

นายวินเซ็นต์ เซียว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ
นายสมชาย อภิญญานุกุล

นายสมชาย อภิญญานุกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ กรรมการ