สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อรับข่าวสารข้อมูลพันธบัตรและกิจกรรมสำหรับผู้ถือพันธบัตร

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่นายทะเบียน:
ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2128-2324-9

1.

การเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล

2.

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และข้อมูลทั่วไป

3.

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน
ดอกเบี้ย/เงินต้น

4.

การโอนใบหุ้นกู้