การกำกับดูแลกิจการ ("CG")

หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ("คณะกรรมการบริษัท") และฝ่ายจัดการของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯในระยะยาว สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดของกฎหมาย
การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์ มติของคณะกรรมการหรือของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบ
ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
ความโปร่งใส
การประกอบธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจจะต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
การมีส่วนร่วม
ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
หลักความคุ้มค่า
ในการลงทุนและการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
TTA has officially been certified as a member of Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) by Thai Institute of Directors (IOD) on 30 September 2021.
TTA has officially been certified as a member of Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) by Thai Institute of Directors (IOD) on 30 September 2021.
2021
Excellent
CGR Assessment Result
CG Level (Full Mark 5 Medals)
2021
100
AGM Score by TIA (Full Mark 100)
(5 TIA)
AGM Level (Full mark 5 Medals)