โทรีเซน กรุ๊ป

26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เขมภร จีระมงคลกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

วิภาดา ชัยอาภรณ์

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฐิติวัฒน์ ขำวิวรรธน์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

แผนที่กราฟฟิก

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง