นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ร้องเรียนในการแจ้งข้อสังสัยและเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อว่ามีการทุจริตต่อหน้าที่หรือและการปฏิบัติมิชอบ นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมการประพฤติผิด การฉ้อโกง การทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน ผู้ขายสินค้า และ หรือ ให้บริการ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มทีทีเอ นโยบายนี้ใช้กับผู้ร้องเรียนซึ่งอาจจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน ผู้ขายสินค้าและ / หรือให้บริการ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต และการคอร์รัปชัน

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต และการคอร์รัปชัน ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้โดย

การส่ง E-mail whistleblowing@thoresen.com
ส่งจดหมายมาที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตู้ ป.ณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
นางสาวอภิชญา พงษ์ปรีชา รองผู้อำนวยการ การตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ส่งมาทาง E-mail จะได้รับการเปิดทุกวันและตู้จดหมายจะได้รับการเปิดทุกสัปดาห์

การดำเนินการของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต และการคอร์รัปชัน ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามกฎระเบียบและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือช่องทางอื่นๆไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

รับข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน นับตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

บริษัทฯ ได้นำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ (Whistle Blowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วน ได้เสีย สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม TTA โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและรายงานประเด็นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทตามความที่เห็นสมควรต่อไป

การแจ้งเบาะแสและการขอรับคำแนะนำ
การแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล whistleblowing@thoresen.com
ไปรษณีย์ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ ติดต่อหัวหน้างาน แผนกตรวจสอบภายในโดยตรง (นางสาวอภิชญา พงษ์ปรีชา เลขานุการกรรมการตรวจสอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)

ในกรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบประเด็น หรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการการจัดการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยคณะกรรมการสอบสวนจะทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งข้อแนะนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชันหรือในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัย ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง รวมถึงสามารถซักถามหรือขอรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ที่ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท อีเมล cor@thoresen.com

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้การปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฎิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฎิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เอกสารไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ (JPEG, JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, MP4, MOV, AAC, M4A, WAV)

คุณสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุด 5 ไฟล์ จำกัดขนาดไฟล์ 20 MB