กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจบริการหน้าท่า

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ("โซลีอาโด") ได้ลงทุนในบาเรียเซเรส ในปี 2553 โดยซื้อหุ้นร้อยละ 20 จาก Yara Asia Pte. Ltd. บาเรียเซเรส คือ เจ้าของและผู้บริหารจัดการท่าเรือ Phu My ในเวียดนามใต้ท่าเรือ Phu My ตั้งอยู่ที่แม่น้ำ Thi Vai ซึ่งมีความยาวประมาณ 17 ไมล์จากทะเลเปิด และอยู่ติดกับอุตสาหกรรม Phu My ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามสำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรถ่านหิน และปุ๋ย ซึ่งสามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 7 ล้านตันต่อปี บาเรียเซเรส ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนาด 453 เมตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้รับใบอนุญาตให้สามารถรองรับเรือสินค้าทั่วไปจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีขนาดความยาวได้ถึง 12 เมตร และมีน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 80,000 เดทเวทตัน โดยสามารถรองรับได้ทั้งเรือประเภท Handymax, Supramax และ Panamax โดยไม่ต้องใช้เรือขนส่งขนาดเล็ก (Lighters) ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือใหญ่ก่อนเข้าท่า

ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจิสติกส์และธุรกิจขนถ่ายสินค้า

บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ("CMSS") ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ไม้รองค้ำสินค้า การจัดหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า การให้บริการตรวจนับสินค้า ให้บริการรถยกสินค้า การใช้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมถึงการบริหารและการกระจายการส่งสินค้าในประเทศไทยนอกจากนี้ CMSS ยังให้บริการด้านการขนส่งสินค้าขึ้น/ลงเรือบรรจุและขนส่งสินค้า ไปยังเรือและผู้รับปลายทางอีกด้วย

ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด ("GTL") ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทร่วมทุน 3 ฝ่าย คือ TTA, นายลาร์ส ชาเวสตรอร์ม และ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ("GAC") ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 51 GTL เป็นเจ้าของคลังเก็บสินค้าขนาด 10,000 ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อให้บริการโลจิสติกส์ และให้เช่าคลังเก็บสินค้าขนาด 6,000 ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประเทศไทย

GTL ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลภายนอก ("3PL") ซึ่งดูแลเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้า การจัดการคลังเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศและลูกค้าข้ามชาติ ทั้งนี้ GTL มีตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และทำสัญญาทั้งระยะกลางถึงระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกแล้ว

ธุรกิจถ่านหินและโลจิสติกส์

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย UMS ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าถ่านหินและบริการโลจิสติกส์แบบ "จากต้นทางถึงปลายทาง" (end-to-end) และ"ตรงต่อเวลา" (just-in-time) ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเรือขนส่งและท่าเทียบเรือที่ให้บริการโลจิสติกส์ในการขนส่งทางเรือและคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสาคร (สวนส้ม) และ อยุธยา (นครหลวง)

ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมัน

ในเดือนเมษายน 2553 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ในบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด ( Petrolift Inc.) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันประเภทตัวเรือสองชั้นของอุตสาหกรรมบรรทุกน้ำมันในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท ปิโตรลิฟต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เพื่อเป็นผู้ให้บริการรับเหมาในการบรรทุกน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ กองเรือของปิโตรลิฟต์ ประกอบไปด้วย เรือบรรทุกและขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมจำนวน 9 ลำ และ เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อีกหนึ่งลำ ความสามารถในการบรรทุกของกองเรือปิโตรลิฟต์ โดยรวมมีประมาณ 30 ล้านลิตรสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิง อาทิ น้ำมันปิโตรเลียม, เอธิลแอลกอฮอล์ และ สินค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สู่ท่าเรือต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AIM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.5 เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ AIM ยังได้รับสัมปทานในการจำหน่ายน้ำประปาในหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านบริษัทย่อยที่ AIM ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 66.7

บริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มการลงทุนอื่น