บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ("PMTA")

ถือหุ้นใน บริษัท บาคองโค จำกัด ("บาคองโค") และบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงค์โปร์) พีทีอี แอลทีดี หรือ ("PMTS") 100%" บาคองโค ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร และธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าในประเทศเวียดนาม ในขณะที่ PMTS ให้บริการจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้สำหรับผลิตปุ๋ยเคมีให้กับบางคองโค

ธุรกิจปุ๋ย

บาคองโค เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK รายใหญ่ที่มีโรงงานผลิตปุ๋ยในพื้นที่เดียวกัน ปัจจุบัน บาคองโคจำหน่ายปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ที่คิดค้นสูตรเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีสูตรที่เหมาะสำหรับพืชแต่ละชนิด เช่น กาแฟ ข้าว ยางพารา ผัก และพืชผลอื่นๆ บาคองโคได้พยายามเพิ่มยอดขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างชื่อเสียงอย่างแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ "Stork" ของบาคองโคในตลาดแอฟริกา ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า

บาคองโค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ในเขตพื้นที่ Ba Ria Vung Tau ทางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมิน์ ประมาณ 70 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรม Phu My I เป็นศูนย์กลางการส่งออกทางตอนใต้ ทำให้ บาคองโค ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่โรงงานให้เช่าประมาณ 70,000 ตารางเมตร ได้รับประโยชน์จากความต้องการบริการเช่าพื้นที่เพื่อเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบก่อนการส่งออกไปยังท่าเรือหรือสถานที่ต่างๆ