บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เรายึดมั่นในวิธีการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อร่วมทำงานในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายของเรา เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330