คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสมาชิกจากผู้บริหารของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ("SD Working Group") ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหัวหน้างานในหลายหน่วยงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มีการสื่อสารที่ชัดเจน มีการติดตามผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ
3. ผู้บริหารระดับสูง สายงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ
4. ผู้บริหารระดับสูง บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ) กรรมการ
5. ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง) กรรมการ
6. ผู้บริหารระดับสูง บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร) กรรมการ
7. ผู้บริหารระดับสูง บริษัท พีเอช แคปปิ ตอล จำกัด (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม) กรรมการ
8. ผู้บริหารระดับสูง บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม) กรรมการ
9. ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจอื่น - ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน) กรรมการ
10. ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มธุรกิจอื่น - ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ) กรรมการ
11. เลขานุการบริษัท กรรมการ