วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 2565 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
10 มิ.ย. 2565 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
11 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
25 มี.ค. 2565 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 มี.ค. 2565 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
10 มี.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
03 มี.ค. 2565 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
28 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แก้ไขไฟล์แนบ)
28 ก.พ. 2565 รายงานความคืบหน้าการชำระคืนเงินต้นจากบริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
28 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว)
28 ก.พ. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2565 การจัดตั้งบริษัทย่อย
23 ก.พ. 2565 การจัดตั้งบริษัทย่อย
19 ม.ค. 2565 การจัดตั้งบริษัทย่อย
19 ม.ค. 2565 แจ้งการชำระหุ้นกู้
07 ม.ค. 2565 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
06 ม.ค. 2565 แจ้งการชำระบัญชีโดยสมัครใจของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วของเมอร์เมด
27 ธ.ค. 2564 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
22 ธ.ค. 2564 การจัดตั้งบริษัทย่อย
09 ธ.ค. 2564 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
08 ธ.ค. 2564 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2564
11 พ.ย. 2564 รายงานความคืบหน้าการชำระคืนเงินต้นจากบริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
11 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
29 ต.ค. 2564 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
19 ต.ค. 2564 การเข้าลงทุนในบริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด
16 ก.ย. 2564 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
11 ส.ค. 2564 รายงานความคืบหน้าการชำระคืนเงินต้นจากบริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
11 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค. 2564 การจัดตั้งบริษัทย่อย
21 ก.ค. 2564 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
21 ก.ค. 2564 การจัดตั้งบริษัทย่อย