นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
นายสันติ บางอ้อ

นายสันติ บางอ้อ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการ
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการอิสระ
นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

กรรมการอิสระ กรรมการ
นายสมชัย ไชยศุภรากุล

นายสมชัย ไชยศุภรากุล

กรรมการ