เลือกปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 11 พ.ค. 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) 25 มี.ค. 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 25 มี.ค. 2565
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 14 ต.ค. 2564
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 14 ต.ค. 2564
แบบ ก.: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 12 ต.ค. 2564
แบบ ข.: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 12 ต.ค. 2564
แบบ ค.: หนังสือข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 12 ต.ค. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย วันที่ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 30 มี.ค. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 24 มี.ค. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 24 มี.ค. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 24 มี.ค. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 24 มี.ค. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 24 มี.ค. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 24 มี.ค. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม 24 มี.ค. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ 24 มี.ค. 2565
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 21 เม.ย. 2565