องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") มีดังต่อไปนี้