วิสัยทัศน์

TTA จะก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำของเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น
สร้างและดูแลให้กิจการ ที่เข้าไปลงทุนมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารจัดการ และการขยายกิจการ ในพอร์ตการลงทุนให้ชัดเจน
คืนกลับสู่สังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

I
คุณธรรม
มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงในการทำงาน
 • ความไว้วางใจ (Trust): สร้าง และรักษาความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
 • การเปิดเผย (Openness): เป็นบุคคลที่เปิดเผย และ ซื่อสัตย์ต่อกันและกันในการทำงานร่วมกัน
 • ความซื่อสัตย์ (Honesty): ปฏิบัติตามที่ให้สัญญาตลอดเวลา
 • ยึดมั่นในการปฏิบัติตามจริยธรรม (Fairness): ยึดมั่นในการปฏิบัติตามจริยธรรมที่ดีงามตลอดเวลา
T
จิตสำนึกของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
การมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีการดูแลเอาใจใส่ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นต่อพนักงาน ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการใดๆ ให้กับองค์กร
 • ใส่ใจ (Caring): เอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของลูกค้า เพื่อนพนักงาน และผู้ขายสินค้า และบริการด้วยความจริงใจ
 • ให้ความช่วยเหลือ (Helping): ปฏิบัติตนในอันที่จะส่งเสริม และสร้างสรรค์การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม
 • ให้ความเคารพ (Respect): ให้ความเคารพต่อกัน และเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเราทุกคน ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • ให้การสนับสนุน ส่งเสริม (Contributing): รับรู้ และรู้สึกถึงการเป็นสมาชิกของครอบครัวโทรีเซนร่วมกัน
E
ความเป็นเลิศ
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่เป็นเลิศ ในการนำความคิดหรือแนวทางใหม่ๆ มาปฏิบัติเป็นรูปธรรม ด้วยความเป็นบุคคลที่รอบรู้ในวิทยาการนั้นๆ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม และมีความพร้อมในการทำงาน
 • มาตรฐานคุณภาพระดับสูง (Maintaining high standards): ทำงานด้วยมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับสูง มีความปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม และความมั่นคง ทั้งนี้เราจะบรรลุซึ่งการทำงานตามมาตรฐานที่เป็นเลิศนี้ตลอดเวลา
 • พร้อมเผชิญความท้าทาย (Meeting challenges): เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายเสมอ
 • ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism): ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ
 • การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation): เป็นผู้นำในด้านการสร้างสรรค์ความคิดเห็นใหม่ๆ ตลอดเวลา
C
การยึดมั่นในพันธะ
ทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นให้ไปถึงเป้าหมาย แม้จะเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรือความยากลำบาก อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรอยู่เสมอ
 • ทำงานเสมือนว่าเป็นเจ้าของ (Entrepreneurship): ทำงานโดยเสมือนว่าเราเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จ
 • ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty): มีความภักดีและคำนึงถึงอนาคตขององค์กรตลอดเวลา
 • ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน (Accountability): เป็นผู้รับผิดชอบต่อผล และความสำเร็จทางธุรกิจขององค์กร
 • ทำงานด้วยใจรัก (Passion): การทำงานด้วยใจรัก และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผลของงาน

เป้าหมาย

ในฐานะที่ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำ ที่มีพอร์ตการลงทุนกระจายในกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารพอร์ตการลงทุนและการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพในแต่ละรอบวัฏจักรของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการในระยะยาว การแสวงหานวัตกรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง รวมทั้งการกำกับดูแลที่ดี และการมีวินัยที่เข้มงวดในทุกธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะรวมและพัฒนากลไกขับเคลื่อน (growth engine) ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เติบโตและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้หยุดหาโอกาสในการควบรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและแถบอินโดจีน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ความละเอียดรอบคอบและความเข้มงวดในการเลือกเฟ้นให้มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จะยังคงสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ รวมถึงมีเป้าหมายที่พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีอยู่ และการปรับปรุงในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและต้นทุนการผลิตที่ต่ำให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนที่มีชื่อเสียงที่ดี และมีความหลากหลายทางธุรกิจยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับผลประกอบการและการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและสมดุลในทุกแขนงธุรกิจ เพื่อจะทำให้เกิดผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ด้วยความยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า "บริษัทฯ จะก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำของเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด" บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจด้วยการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าและการเติบโตในระยะยาว ด้วยเป้าหมายที่จะส่งผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายและศักยภาพหลักขององค์กรดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในพอร์ตการลงทุน เพื่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ตลอดจนสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกกลุ่มให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเงินที่เหนือกว่าและมีผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ในปี 2564 TTA กำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกรอบการดําเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำตามแนวทางในการดําเนินธุรกิจดังนี้
Stability
บริหารจัดการพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้และผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และการกระจายความเสี่ยงโดยผ่านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับความผันผวน
Sustainability
พัฒนาธุรกิจและต่อยอดธุรกิจหลักให้เติบโตและยั่งยืน โดยการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนหรือต่อยอดธุรกิจหลักเดิมให้เติบโตและยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
People
การทําธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดี และสร้างชีวิตที่มีคุณภาพแก่คนในสังคม รวมทั้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถยืนด้วยตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ
Planet
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของกระบวนการทํางานขององค์กร โดยดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal (SDGs) เช่น การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงในแต่ละท้องที่ และร่วมสละเวลาเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและสังคม
Prosperity
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างบูรณาการ พร้อมกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ