บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

คุณจิตรา อมรธรรม
02-646-9966

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี

คุณอดิศักดิ์ พรหมบุญ
02-659-7000 #5013

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้

คุณเรณู บรรดาศักดิ์
02-695-5836

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

คุณวราสิรี เก่งระดมยิง
02-648-1111

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

คุณสยาม ติยานนท์
02-635-1700 #483

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)

คุณณัฐพล คำถาเครือ
02-009-8059

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส

คุณลีนา แพรักขกิจ
02-857-7826