จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ (IROs)

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์ด้านการเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน และการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ต้องยึดมั่นตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

  • ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพและเป็นมืออาชีพ
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  • เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
  • เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ตามความเหมาะสม
  • ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
  • ไม่รับนัดนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นเวลา 21 วัน (ปฏิทิน) ก่อนที่จะรายงานผลประกอบการ (Silent Period)
  • ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 21 วัน (ปฏิทิน) ก่อนการรายงานผลประกอบการ และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รายงานผลประกอบการไปแล้ว (Blackout Period)

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ (IROs)