TTA มีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร?

ตอบ : TTA มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ตอบ : ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 TTA ได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก ทริสเรทติ้ง โดยอันดับเครดิตของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทซึ่งมีภาระหนี้ในระดับต่ำและมีสำรองเงินสดจำนวนมาก นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงของบริษัทอันเกิดจากธุรกิจหลักคือบริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางเรือและบริการงานวิศวกรรมนอกชายฝั่งที่มีความไม่แน่นอนและผันผวนสูง โดยการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตในครั้งนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยมีพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีแนวโน้มดีในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้า ประกอบกับผลการดำเนินงานที่มีพัฒนาการในเชิงบวกของธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งของบริษัท

ตอบ : TTA เป็นบริษัทโฮลดิ้ง คือประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์อยู่ใน 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

  1. กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ (Shipping) ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองภายใต้ชื่อ "โทรีเซน ชิปปิ้ง" ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศชั้นนำที่สั่งสมชื่อเสียงและประสบการณ์อันเชี่ยวชาญในแวดวงพาณิชย์นาวีระดับโลกมาอย่างยาวนานกว่า 110 ปี โดย TTA ถือหุ้นในโทรีเซน ชิปปิ้ง ร้อยละ 100
  2. กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (Offshore Service) ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล เช่น งานสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบารุง (IRM) เป็นต้น โดยมีบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") เป็นบริษัทหลัก ซึ่ง TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ทั้งนี้ เมอร์เมดเป็นบริษัทไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)
  3. กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร (Agrochemical) ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนามเป็นหลัก จัดจำหน่ายปุ๋ยภายใต้เครื่องหมายการค้า "STORK" ซึ่งจดทะเบียนในเวียดนามตั้งแต่ปี 2548 เครื่องหมายการค้า STORK เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ โดยบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("PMTA") เป็นบริษัทหลักของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ทั้งนี้ PMTA จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 68.5
  4. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) มีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การบริหารอยู่ 2 แบรนด์คือ พิซซ่า ฮัท ดาเนินงานภายใต้บริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 พิซซ่า ฮัท มีสาขาทั้งหมด 176 และอีกแบรนด์คือ ทาโก้ เบลล์ เป็นเฟรนไชส์อาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทาโก้ เบลล์ มีสาขาทั้งหมด 11 สาขา ทั่วประเทศ
  5. กลุ่มการลงทุนอื่น (Investment) ประกอบด้วยธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลักข้างต้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจทรัพยากรน้้ำ และธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า

ตอบ : ในไตรมาสที่ 1/2565 ที่ผ่านมา รายได้ประมาณร้อยละ 86 ของรายได้รวมมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง และกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ทั้งนี้ รายได้รวมในไตรมาสที่ 1/2565 อยู่ที่ 6,034 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น คิดเป็นร้อยละ 52 ร้อยละ 22 ร้อยละ 12 ร้อยละ 9 และร้อยละ 5 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลาดับ

ตอบ : ณ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองรวม 24 ลำ (เรือขนาดซุปปราแมกซ์ (Supramax) จำนวน 22 ลำ และเรือขนาดอัลตราแมกซ์ (Ultramax) จำนวน 2 ลำ) มีระวางบรรทุกเฉลี่ยเท่ากับ 55,913 เดทเวทตัน (DWT) และมีอายุเฉลี่ย 14.0 ปี