สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2563 นับเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะกรรมการและคณะผู้บริหารระดับสูงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจยังคงดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่หยุดชะงัก

รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้วยแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจมามากกว่า 100 ปี ทำให้กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือของโทรีเซน ชิปปิ้ง ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม โดยมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) สูงกว่าอัตราตลาดสุทธิของเรือซุปราแมกซ์ถึงร้อยละ 22 และยังได้ซื้อเรือมือสองจำนวน 2 ลำ เพื่อเตรียมพร้อมรับความต้องการด้านบริการขนส่งทางเรือที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

งานบริการนอกชายฝั่งของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") พยายามสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเล จึงได้ร่วมทุนกับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ("เออาร์วี") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เพื่อจัดตั้ง บริษัท ซีเควสต์ จำกัด ขึ้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและบริษัทด้านพลังงานทดแทนที่มีการดำเนินงานในทะเลทั้งในภูมิภาคเอเชียและในภูมิภาคอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากปุ๋ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคเกษตรกรรม บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("พีเอ็มทีเอ") ยังคงทำกำไรและรักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการขายปุ๋ยทั้งหมดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็น 206.6 พันตัน จากการเติบโตของยอดขายและปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารระดับสูงใช้ความพยายามมากขึ้นในการปรับโมเดลธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรให้กับธุรกิจที่มีกำไรสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเพื่อขยายฐานลูกค้า เนื่องจากความท้าทายที่ไม่คาดคิดหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมด ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2563 TTA รายงานผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่ 503.1 ล้านบาท และมีผลขาดทุนรวม คิดเป็น 1,944.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนพิเศษจากการขายหุ้นในบริษัทร่วมในธุรกิจขุดเจาะ แต่ TTA มี EBITDA เป็นบวกที่ 704.2 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (net IBD/E) อยู่ในระดับต่ำที่ 0.08 เท่า สะท้อนโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง

มั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอน

บริษัทฯ เชื่อว่าผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจผ่านพ้นไปแล้ว และปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในหน่วยตัน ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น โทรีเซน ชิปปิ้ง จึงวางแผนซื้อเรือเพิ่มอีก 2-3 ลำในปี 2564

ภาคอุตสาหกรรรมงานวิศวกรรมใต้ทะเลยังคงมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวจากโครงการใหม่ที่จะได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ เมอร์เมดฯ ยังไม่มีแผนนำเรือเข้าอู่แห้งในปี 2564 และมีโอกาสที่จะให้บริการด้านวิศวกรรมใต้ทะเลเชิงพาณิชย์แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติ ในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย

ส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรคาดว่าจะทำกำไรและรักษาตำแหน่งทางการตลาดได้ต่อไปในปี 2564 โดยมุ่งเน้นทำตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงและตลาดส่งออกที่สำคัญ

สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้น พิซซ่า ฮัท มีสาขา 169 แห่งทั่วประเทศ ในขณะที่ ทาโก้ เบลล์ ได้เปิดสาขา 8 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ จะขยายสาขาร้านพิซซ่า ฮัท และทาโก้ เบลล์ เพิ่มเติมในปี 2564 เพื่อรองรับลูกค้าทั่วประเทศและลูกค้าช่องทางบริการจัดส่งที่เพิ่มขึ้น

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เมื่อไหร่ก็ตามที่การระบาดของ COVID-19 สามารถควบคุมได้แล้ว บริษัทฯ จะทบทวนและปรับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ซึ่งอาจมีการกำหนดแนวทางภายในใหม่ๆ จากบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะมีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักด้วยกลยุทธ์ "รวมพลังและบูรณาการ (Consolidation & Integration)" เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างความแข็งแกร่ง

ทำให้บริษัทย่อยของ TTA มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด การปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด

สร้างการบูรณาการในกลุ่มบริษัทฯ

โดยการจัดโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อขับเคลื่อนระบบการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสมในหลายทางเลือก การจัดทำนโยบายและข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งมีการผสานรวมแพลตฟอร์มงานหลังบ้านที่ใช้ร่วมกันที่สำคัญ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบไอที เป็นต้น

สร้างแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงมุ่งมั่นที่จะรักษาอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือ "5 ดาว" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ("CAC")

นอกจากนี้ ยังเป็นปีที่สองแล้ว ที่บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนภายใต้กรอบของ Global Reporting Initiative ("GRI") ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะยังคงกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนต่อไป โดยคำนึงถึงการจัดการผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอ

ด้วยพลังการขับเคลื่อนของทีมผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ความพยายามด้านความยั่งยืนจะสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจ ในพอร์ตของ TTA ในระยะยาว

คำขอบคุณ

อนึ่ง การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และความท้าทายทั้งหมดในปี 2563 จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน สำหรับความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ตลอดจนความพยายามอย่างหาที่เปรียบมิได้ ซึ่งนำไปสู่ความต่อเนื่องทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทฯ อย่างมั่นคง ในทางกลับกัน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในเป้าหมายทางธุรกิจ และทุ่มเทความพยายามในการสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นในอนาคต

สุดท้ายนี้ ขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และขอชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในประเทศไทยและทั่วโลก

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร