ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

35,422
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
69.33
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประเภท : XM

37,154
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
95.67
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 150,000,000 8.23
2. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 147,943,517 8.12
3. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 123,975,642 6.80
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 117,702,363 6.46
5. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 99,866,937 5.48
6. นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ 72,000,000 3.95
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 47,239,478 2.59
8. นาย ทศพล แววมณีวรรณ 46,900,000 2.57
9. DBS BANK LTD 22,620,700 1.24
10. นาย ศานิตย์ กงนอก 19,685,300 1.08