2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2546
2538
2537
2536
2529
2477
2469
2447
 • TSS ได้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสองเพิ่มเติมอีก 2 ลำ
 • TTA ได้นำมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ
 • บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นเนล เวนเจอร์ส ("MIV") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยเมอร์เมดได้ขายหุ้น บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด ("AOD") ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บริษัท ซีดริลล์ จำกัด เมื่อเดือนกันยายน 2563
 • บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ("MSST") ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท ในเดือนกันยายน 2563 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซีเควสต์ จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์ และบริษัท Mermaid-MOE JV Co., Ltd. เพื่อประกอบกิจการให้บริการงานออกแบบด้านวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานก่อสร้าง และงานติดตั้ง ("EPCI") สำหรับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี พลังงาน รวมถึงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติประเภทขั้นต้น
 • PHC เปิดให้บริการร้านพิซซ่า ฮัท แล้วทั้งหมด 169 สาขาในประเทศไทย
 • STC เปิดให้บริการร้านอาหาร ทาโก้ เบลล์ แล้ว 8 สาขาในกรุงเทพมหานคร โดยสาขาล่าสุดตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า
 • TTA ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 • TTA ได้ขายหุ้นในบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ("PMT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ในสัดส่วนร้อยละ 40 ให้กับบริษัท คันเด็น เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("KRD") เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินของ PMT
 • PHC เปิดให้บริการร้านพิซซ่า ฮัท แล้วทั้งหมด 147 สาขาในประเทศไทย
 • STC เปิดให้บริการร้านอาหาร ทาโก้ เบลล์ แล้ว 5 สาขาในกรุงเทพมหานคร สาขาแรกตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม และสาขาอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาต้า ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกสต์ ตามลำดับ
 • TSS ได้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสองรวม 2 ลำ
 • TTA ได้รับสิทธิในการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ ทาโก้เบลล์ (Taco Bell) (สัญญาได้มีการลงนามเมื่อต้นปี 2562) กับ บริษัท ทาโก้เบลล์ เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี เอลทีดี โดยผ่านบริษัท สยามทาโก้ จำกัด ("STC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 เพื่อดำเนินกิจการร้านอาหาร ทาโก้เบลล์ ในประเทศไทย และขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจร้านอาหารซึ่งมีการเติบโตสูงและมีความมั่นคง
 • TTA ได้ออกหุ้นกู้ในประเทศประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 2 ครั้ง จำนวนรวม3,305.2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
 • TTA ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 80.5 ในบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด ("AIM") ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่มีความเชี่ยวชาญในบริการจัดการน้ำ เพื่อส่งเสริมธุรกิจการบริหารทรัพยากรน้ำที่มีอยู่เดิม
 • บริษัท เอเซีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ("ACS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 16.67 ในบริษัท อัลฟา ดิจิตอล พีทีอี จำกัด ("Alpha") ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อการลงทุนในบริษัท วี-ไฟแนนซ์ เทคโนโลยี จำกัด ("V-Finance) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอิสราเอล
 • TTA ได้รับรางวัล Asia’s Most Influential Companies ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและผู้ประกอบการในทวีปเอเชีย ที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 • TSS ได้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสองรวม 3 ลำ
 • TTA จัดตั้งบริษัท พี เอช แคปปิตอลจำกัด ("PHC") โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน PHC เพื่อเข้าซื้อกิจการพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทย จากบริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ("YUM") ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และ PHC ได้บริหารจัดการกิจการร้านพิซซ่าฮัททุกสาขาในประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นมา
 • TTA และ TSS จัดตั้งบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด ("TST") ขึ้นเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือโดยเรือสัญชาติไทย ทั้งนี้ TST ได้รับโอนเรือจาก TSS 1 ลำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
 • เมอร์เมด ได้เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท พีทีจีซี จำกัด("PTGC") ในประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต
 • โซลีอาโด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงทุนในเงินกู้แปลงสภาพกับไซโน แกรนด์เนส เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
 • TTA ขายเงินลงทุนร้อยละ 49 ในบริษัทโทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ("TSL") โดยมีมูลค่าเท่ากับ 28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
 • TTA ลงทุนร้อยละ 30 ในบริษัท เลเซอร์ เกมเอเชีย จำกัด ("LGA") โดยผ่านบริษัทเอเซีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ("ACS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมดการลงทุนในธุรกิจนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเฟ้นหาบริษัทเริ่มต้น(Start-up) ใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง
 • TTA ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัททีทีเอ สุเอซ จำกัด ("TTA SUEZ") ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการด้านน้ำดื่มและให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย โดยร่วมทุนกับ Suez Environnement South East Asia pmited ("Suez Environnement") การลงทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนในโครงการที่มีความยั่งยืนในธุรกิจน้ำดื่มและให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสียแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
 • บาคองโคได้รับประกาศนียบัตร "Certificate of Comppment" จาก Ba Ria Vung Tau Power Company ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความ สำเร็จด้านประหยัดพลังงานและปฏิบัติตามกฏหมาย
 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 TTA เป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 20 ลำเรือบริการนอกชายฝั่ง 7 ลำ เรือขุดเจาะ 2 ลำและเรือ ขุดเจาะแบบ Jack-up 3 ลำ (โดยเมอร์เมดเป็นเจ้าของร้อยละ 33.76) นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชี 2559 ยังมีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวนประมาณ 7.3 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติม แบบเต็มระยะเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงระหว่างปี
 • TTA ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเป็นจำนวน 7,286 ล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯและการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ
 • PMTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 67.2 ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบาคองโค ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนามได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
 • TTA ได้ออกหุ้นกู้ในประเทศประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
 • เมอร์เมด และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("ปตท.สผ") ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมด้วยตนเอง (Autonomous Underwater Vehicle ("AUV") เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของคนไทยในการพัฒนา AUV เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558
 • บาคองโคได้เป็นผู้แทนจำหน่ายปุ๋ยยูเรียสูตร N-Protect แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงของบริษัทผลิตสารเคมีชั้นนำระดับโลก "โซลเวย์ แห่งเบลเยี่ยม" โดยผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ และช่วยลดการใช้ปุ๋ยลงได้ถึงร้อยละ 20 และใช้ในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชาและบางประเทศในแถบแอฟริกา
 • บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสองรวม 6 ลำ
 • บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9 เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบ 45 บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองของ TTA ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินกิจการแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั้งในด้านของรายได้และการบริหารจัดการต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง แอฟริกาใต้ (พีทีวาย) แอลทีดี เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาด้านการขายและการตลาดในแอฟริกาใต้ เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในแถบทวีปยุโรปและแอฟริกาใต้
 • บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("PMTA") จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 99.9 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 PMTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นโดยลงทุนใน บาคองโค ร้อยละ 100
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท PT Perusahaan Pelayaran Equinox ("Equinox") ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
 • บริษัทย่อยของเมอร์เมด ได้แก่ เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด เอ็ม ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด และ เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้มีการลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือขุดเจาะแบบ Tender ใหม่ 2 ลำ และเรือสนับสนุนงานบริการนอกชายฝั่ง (Dive Support Vessel) 1 ลำ กับบริษัท ไชน่า เมอร์แชนท์ อินดัสตรี โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีมูลค่าสัญญารวม 436 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเป็นจำนวน 4,174 ล้านบาทเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ
 • ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 24 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 6 ลำ เรือขุดเจาะ 2 ลำ และเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 3 ลำ (โดยเมอร์เมด เป็นเจ้าของร้อยละ 33.76) นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวนประมาณ 18 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติมแบบเต็มระยะเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงระหว่างปี
 • บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ได้รับมอบเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 3 ลำ เป็นเรือมือสอง 1 ลำ และ เรือที่สั่งต่อใหม่อีก 2 ลำ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด ("AOD") ได้รับมอบเรือขุดเจาะแบบ jack-up ที่สั่งต่อใหม่ อีก 3 ลำ
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เดนมาร์ก เอพีเอส เพื่อใช้เป็นสำนักงาน สาขาด้านการขายและการตลาดในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนเมาร์ก เพื่อให้บริการลูกค้าในแถบทวีปยุโรป
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเป็นจำนวน 3,964 ล้านบาท เพื่อรองรับการ เติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ
 • บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนเงิน 175.78 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด
 • ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 18 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 8 ลำ เรือขุดเจาะ 2 ลำ และเรือขุดเจาะแบบ jack-up 3 ลำ (โดยเมอร์เมดเป็นเจ้าของร้อยละ 33.76) นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวนประมาณ 13 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติมแบบ เต็มระยะเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงระหว่างปี
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง 1 ลำ และได้มีการโอนเรือสัญชาติไทยจำนวน 8 ลำ ของบริษัทฯ ไปยังบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ทั้งนี้เป็นไปตามแผนแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ
 • หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ถึงวันครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
 • ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 16 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 8 ลำ และเรือขุดเจาะ 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวนประมาณ 4.5 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ใน Baria Serece โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะ สร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 3 ลำ เป็นเรือในตลาดมือสอง 2 ลำ และเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 1 ลำ
 • บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด ("ปิโตรลิฟต์") ร้อยละ 1.166 เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ปิโตรลิฟต์ เป็นร้อยละ 40.0
 • บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. ("Qing Mei") เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 34.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 คิดเป็นเงิน 34.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
 • Asia Offshore Drilling Limited ("AOD") ได้ระดมเงินทุนจำนวน 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากตลาดทุน ในประเทศ และได้เซ็นสัญญาสร้างเรือขุดเจาะแบบ jack-up จำนวน 3 ลำ มูลค่ารวม 538 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกากับ Keppel FELS Ltd. ประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมดและ Seadrill Limited ("Seadrill") ต่างถือหุ้น ใน AOD ร้อยละ 33.75 หุ้นของ AOD ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Oslo Axess (ประเทศนอร์เวย์) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
 • ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 กลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเท กอง 15 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 8 ลำ และเรือขุดเจาะ 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็น จำนวนประมาณ 5.70 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมกองเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 38.83 ใน ปิโตรลิฟต์ ซึ่งเป็นบริษัทเรือบรรทุก น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์
 • เมอร์เมด เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส์ เพื่อขยายบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลไปยัง ตะวันออกกลาง
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ในประเทศ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันเป็นจำนวนเงินรวม 4.0 พันล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารพาณิชย์ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวน 34.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 คิดเป็นเงิน 68.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 4 ลำ เป็นเรือในตลาด มือสอง 3 ลำ และรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 1 ลำ ส่วนเมอร์เมดได้ซื้อเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลมือสอง 1 ลำ และรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 3 ลำ
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ประกอบ ธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ สินทรัพย์หรือลงทุนใน บริษัทนอกประเทศไทย
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 89.55 ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโลจิสติคส์ถ่านหินในประเทศไทย
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจปุ๋ยในประเทศเวียดนาม
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์
 • เมอร์เมด ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน (right issues) 156 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขยายการลงทุนสู่ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ลงทุนร้อยละ 49 ใน PT Perusahaan Pelayaran Equinox
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand's Best-Managed Medium-Cap Corporation จากนิตยสาร Asiamoney
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้ในแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ
 • เมอร์เมดได้จัดหาเงินทุนจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เน้นการกระจายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยลงทุนเพิ่มในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ("เมอร์เมด") เป็นร้อยละ 74.01 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ 1 ใน 200 บริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีรายได้ใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยนิตยสาร Forbes Asia
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ จาก 25 ลำ เป็น 33 ลำ เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
 • หุ้นสามัญของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่ จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ได้เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) โดยมีการวางนโยบายให้บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ถือหุ้นในทุกบริษัทในเครือโทรีเซนที่จะ จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเดินเรือที่ตั้งขึ้นใหม่ทุกบริษัท เนื่องจากเริ่มมีการขยาย กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
 • เพื่อเป็นการแยกธุรกิจที่ไม่ใช่การเดินเรือทะเล อาทิ ตัวแทนเรือและนายหน้าเช่าเหมาเรือออกจากธุรกิจ เดินเรือทะเลของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเดินเรือทะเลจึงถูกโอนไปยัง บริษัท โทรีเซนไทย ออฟชอร์ จำกัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2529
 • บริษัท โทรีเซน ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศฮ่องกง เพื่อให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเดินเรือแก่บริษัทสัญชาตินอร์เวย์ ที่มาดำเนินธุรกิจค้าขายตามแนวชายฝั่งทะเลจีนและกลุ่มประเทศอาเชียน โดยเฉพาะระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย
 • โทรีเซน แอนด์ โค ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านตัวแทนเรือ และนายหน้าเช่าเหมาเรือ
 • Thoresen was established in Hong Kong and initially provided shipping services to Norwegian companies on the coast of China and Asian businesses trading between China and Siam.