สัดส่วนรายได้

หน่วย : ล้านบาท

2562
2563
2564
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มการลงทุนอื่น
สัดส่วน EBITDA (1)

หน่วย : ล้านบาท

1,912
704
5,455
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มการลงทุนอื่น (2)
รายได้ และ EBITDA (1)

หน่วย : ล้านบาท

รายได้
EBITDA
กำไรสุทธิ / กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (3)

หน่วย : ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ TTA
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2562 2563 2564
รวมสินทรัพย์ 33,473 31,029 38,947
เงินสดภายใต้การบริหาร (4) 7,085 7,700 11,483
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,229 4,623 7,279
สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (5) 13,946 14,334 15,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,213 4,372 4,704
รวมหนี้สิน 10,874 11,838 14,547
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (6) 8,260 9,216 10,451
หนี้สินอื่น 2,614 2,622 4,096
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,599 19,191 24,400
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2562 2563 2564
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น(7) (%) 20.4 21.1 31.7
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ (%) 12.4 5.5 24.7
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของ TTA) (%) 3.6 (15.2) 17.4
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 1.4 (26.3) 16.7
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 0.6 (10.4) 10.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของ TTA) (%) 3.0 (11.3) 20.6
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.15 2.25 2.83
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(8), (9) (เท่า) 0.17 0.26 0.10
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(10), (11) (เท่า) 0.05 0.08 (0.04)
ข้อมูลผลตอบแทนต่อหุ้นและเงินปันผล 2562 2563 2564
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.31 (1.07) 2.12
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.02 0.22
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)* 1,822 1,822 1,822

*ณ สิ้นงวด

หมายเหตุ
  1. (1) EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ไม่รวมรายการ พิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ)
  2. (2) ส่วนกลางและการตัดรายการระหว่างกัน
  3. (3) กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - รายการพิเศษที่ ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ
  4. (4) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
  5. (5) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  6. (6) ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
  7. (7) รวมค่าตัดจำหน่ายจากการนำเรือเข้าอู่แห้ง แต่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
  8. (8) ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชองบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ TTA221A ซึ่งต้องดำรงอัตราส่วนไม่เกิน 1.5 เท่า
  9. (9) อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสด)/ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
  10. (10) ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ TTA233A TTA239A TTA252A และ TTA265A ซึ่งต้องดำรงอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 เท่า
  11. (11) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น)/ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น