การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของ TTA

บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทฯ เพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่มีการกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันประกอบไปด้วย 7 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (โทรีเซน ชิปปิ้ง) (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ) บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (เมอร์เมด) (กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง) บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร) บริษัท พีเอช แคปปิ ตอล จำกัด (PHC) และ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (STC) (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน) และ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (AIM) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ) ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีถึงการสร้างมูลค่าเชิงบวกให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงการลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ขึ้น โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

อีกทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นครอบคลุมถึงการกำหนดหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอาไว้ เช่น การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยได้อนุมัติจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Group) ที่มาจากระดับผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มธุรกิจขึ้น เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้น ทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีที่สาม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการทบทวน และพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อตอบสนองประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบัน